TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” ~ Trường Dạy Cắt Tóc

Tuesday, November 16, 2021

Chấn hưng văn hoá, tập trung các điểm chính trong đề cương của hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ 3: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc"

0 nhận xét:

Post a Comment